LOVE ME LOVE MY DOG        

  

การเลี้ยงสุนัขควบคุมพิเศษ

การเลี้ยงสุนัขควบคุมพิเศษ

 

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕

 1. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘
 2. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 3. บรรดาขอบัญญัติ  เทศบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  ใหใชขอบัญญัติ กรุงเทพมหานครนี้แทน 
 4. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้มิใหใชบังคับแกสุนัขของทางราชการ 
 5. ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
  การปลอยสุนัข” หมายความวา การสละการครอบครองสุนัข หรือปลอยใหอยูนอกสถานที่เลี้ยง โดยปราศจากการควบคุม
  “เจาของสุนัข” หมายความรวมถึงผูครอบครองสุนัข หรือผูใหอาหารสุนัขเปนประจําดวย
  “สถานที่เลี้ยง” หมายความวา กรง ที่ขัง หรือที่เลี้ยงอื่นที่มีการควบคุมของเจาของสุนัข
  “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
  “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕
  “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา  ขาราชการกรุงเทพมหานครผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงาน ทองถิ่นตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕
  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน  และประชาชน สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 
  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ และใหหมายรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเปนสิ่งโสโครก หรือมีกลิ่นเหม็น 
  “ใบรับรอง”  หมายความวา ใบรับรองรูปพรรณสัณฐานสุนัขและการจัดทําเครื่องหมายระบุตัวสุนัข อยางถาวร  ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได  เชน  การฝงไมโครชิป เปนตน ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลสัตว ในเขตกรุงเทพมหานครที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว 
  “การจดทะเบียนสุนัข”  หมายความวา  การนําสุนัขหรือใบรับรองไปแจงตอพนักงานเจาหนาที่ เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของสุนัขและรหัสไมโครชิป  พรอมจัดทําบัตรประจําตัวสุนัข 
  “สุนัขควบคุมพิเศษ”  หมายความวาสุนัขสายพันธุที่ดุราย  เชน  พิทบูลเทอเรีย  บูลเทอเรีย  สเตฟฟอรดเชอรบูลเทอเรีย รอทไวเลอร  และฟลาบราซิลเรียโร  เปนตน และ สุนัขที่มีประวัติทํารายคน  หรือพยายามทํารายคน
 6. ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
 7. ใหกรุงเทพมหานครเปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข
 8. หามมิใหผูใดปลอยสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ  หรือในที่อื่นใดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเด็ดขาด
 9. จาของสุนัขตองนําสุนัขหรือใบรับรองแลวแตกรณีไปจดทะเบียน  ณ  สถานที่ ที่กําหนดไวตามขอ  ๑๐  ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่สุนัขเกิดหรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่ นําสุนัขมาเลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอื่นไปทําการแทนก็ได
 10. การจดทะเบียนสุนัขที่สํานักงานเขตพื้นที่  หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผูวาราชการ กรุงเทพมหานครกําหนด  ใหนําใบรับรองมาแสดงโดยไมตองนําสุนัขมาดวย (การจดทะเบียนสุนัขที่กองสัตวแพทยสาธารณสุข  สํานักอนามัย  หรือสถานที่อื่นใดตามที่ ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด  จะนําสุนัขหรือใบรับรองอยางหนึ่งอยางใดมาจดทะเบียนก็ได )

 


การควบคุมการเลี้ยงสุนัข

 1. จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสุนัข  โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสุนัข  มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบการระบายน้ําและกําจัดสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ
 2. กรณีเปนสุนัขควบคุมพิเศษจะตองเลี้ยงในสถานที่  หรือกรงที่สุนัขไมสามารถเขาถึงบุคคลภายนอก  และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน
 3. ควบคุมสุนัขมิใหออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม
 4. ควบคุมดูแลสุนัขมิใหกอเหตุเดือดรอนรําคาญ  เชน  กอใหเกิดเสียงดังติดตอกันเปนระยะเวลา นาน  ๆ  เปนตน  
 5. รักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา ไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง
 6. ตองรับผิดชอบตอความเปนอยูของสุนัข  เชน  เรื่องอาหาร  ความสะอาด  เปนตน ถาเจาของสุนัขไมสามารถเลี้ยงดูสุนัขไดเปนการชั่วคราว  จะตองจัดใหมีผูดูแลความเปนอยูของสุนัขใหเปน ปกติสุข 
 7. เมื่อสุนัขตาย  เจาของสุนัขจะตองกําจัดซากสุนัขใหถูกสุขลักษณะ
 8. จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสุนัข
 9. ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวา  สุนัขที่เลี้ยงเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพของ ประชาชน  ใหเจาของสุนัขแยกกักสุนัขนั้นไวตางหาก  และแจงใหหนวยงานที่จดทะเบียนไว   กองสัตวแพทยสาธารณสุข  สํานักอนามัย  หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด ทราบ  และตองปฏิบัติตามคําแนะนําของสัตวแพทย 
 10. หามมิใหผูใดเลี้ยงสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ  หรือในที่ของบุคคลอื่นโดยปราศจาก ความยินยอม 
 11. เจาของสุนัขมีหนาที่กําจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ  หรือในที่อื่นใดในเขตกรุงเทพมหานครโดยทันที
 12. หากเจาของสุนัขไมประสงคจะเลี้ยงดูสุนัขอีกตอไป  ตองมอบสุนัขพรอมบัตร ประจําตัวสุนัขใหกับบุคคลอื่น  และเจาของใหมจะตองแจงตอหนวยงานที่จดทะเบียนไว  กองสัตวแพทย สาธารณสุข  สํานักอนามัย  หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนดภายใน สามสิบวันนับแตวันรับมอบสุนัข (หากเจาของสุนัขไมสามารถหาเจาของใหมได  จะตองมอบสุนัขใหกรุงเทพมหานครดูแล โดยเสียคาใชจายในการเลี้ยงดูตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด)

 

การนําสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง

 1. พกบัตรประจําตัวสุนัขและตองแสดงบัตรประจําตัวสุนัขเมื่อเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาที่เรียกตรวจ
 2. ผูกสายลากจูงสุนัขที่แข็งแรงและจับสายลากจูงตลอดเวลา  ในกรณีที่เปนสุนัขควบคุม พิเศษตองใสอุปกรณครอบปากและจับสายลากจูงหางจากตัวสุนัขไมเกินหาสิบเซนติเมตรตลอดเวลา  ยกเว้น ขณะที่สุนัขอยูในระหวางการประกวด  การแสดงหรือการประกอบกิจกรรมอื่นใด ในทํานองเดียวกัน  แตผูจัดงานจะตองมีมาตรการในการปองกันสุนัขมิใหทํารายคน  ขณะที่สุนัขอยูในการฝกหัด  แตผูฝกจะตองมีมาตรการในการปองกันสุนัขมิใหทํารายคน ขณะที่สุนัขอยูในกรง  ที่ขัง  หรือเครื่องควบคุมอื่นใดที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะปองกันมิใหสุนัขเขาถึงบุคคลภายนอก
 3. หามบุคคลอายุต่ํากวาสิบหาป  หรือเกินกวาหกสิบหาป  นําสุนัขควบคุมพิเศษ ออกนอกสถานที่เลี้ยง  เวนแตจะอยูในกรง  ที่ขัง  หรือเครื่องควบคุมอื่น  ที่มั่นคงแข็งแรง  เพียงพอที่จะ ปองกันสุนัขมิใหเขาถึงบุคคลภายนอก 

 

ว่าด้วยเรื่องของสุนัขควบคุมพิเศษ

วิธีการเอาตัวรอดจากพิตบูล

 

ขอขอบคุณคลิปวีดีโอจาก ยูทูปของ www.thairath.tv

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข พ.ศ.  ๒๕๔๘ ฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตารางเปรียบเทียบวิธีการกับจัดเห็บ
ตารางเปรียบเทียบวิธีการกับจัดเห็บ อ่านเพิ่มเติม
หมาติดเห็บทำยังไงดี
หมาติดเห็บทำยังไงดี อ่านเพิ่มเติม
ว่าด้วยเรื่องของ พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์
ว่าด้วยเรื่องของ พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ อ่านเพิ่มเติม
ดูแลน้องหมายังไง...ในหน้าร้อน
ดูแลน้องหมายังไง...ในหน้าร้อน อ่านเพิ่มเติม